תחום סרטים עלילתיים

 

תחום סרטים עלילתיים

 

בתחום זה תומכת הקרן בסרטים עלילתיים באורך מלא. "סרטים אלו מוגדרים כסרטים המבוססים על תסריט עלילתי באורך 60 דקות לכל הפחות", ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו. בתחום זה הקרן תומכת בסרטים עלילתיים במסגרת מסלולי התמיכה הבאים:

 • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות עם ניסיון מוכח
 • מסלול להפקת סרטים של יוצרים/ות בתחילת דרכם (סרטי ביכורים)
 • מסלול להפקת קופרודוקציות בינלאומיות
 • מסלול הנותן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל (סרטי פריפריה)
 • מסלול להפקת קומדיות
 • מסלול לסרטי ילדים ונוער
 • מסלול להפקת סרטי אנימציה באורך מלא
 • מסלול להפקת סרטי ז'אנר (אימה, מדע בדיוני, פנטזיה וכו')
 • מסלול השלמת סרטים
 • מסלול לפיתוח תסריטים ופרויקטים
 • מסלול להפקת סרטים דלי תקציב

בשנת 2019, ממשיכה קרן רבינוביץ לאמנויות (להלן: "הקרן") בשיתוף פעולה עם הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע בישראל (להלן: "הקרן לעידוד"). במסגרת המשך שיתוף פעולה זה מתוכנן בשנת 2019 מסלול תמיכה ניסיוני מיוחד המיועד לתמיכה בהפקת שני סרטים עלילתיים באורך מלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה, ולתמיכה בשתי השלמות הפקה לסרטים עלילתיים באורך מלא בסוגת (ז'נאר) סרטי הילדים והנוער. התמיכה מתוכננת היא בסך של 2,000,000 ₪ להפקת כל אחד מהסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה (1,000,000 ₪ כל קרן), ובסך של 500,000 ₪ לכל אחת מהשלמות הסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) סרטי הילדים והנוער (250,000 ₪ כל קרן).

בחירת הסרט והסרטים הנוספים להם יוענקו מענקי ההשקעה ומענקי ההשלמה במסגרת שיתוף הפעולה בין הקרן לבין הקרן לעידוד, תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן. הקרן תמנה שלושה לקטורים בתחום הסרטים העלילתיים באורך מלא לקריאת התסריטים. לקטור אחד מבין שלושת הלקטורים אשר ימונו ע"י הקרן לקריאת התסריטים שיוגשו למסלול יבחרו ע"י הקרן תוך היוועצות עם הקרן לעידוד.
התמיכה בהפקת הסרט העלילתי באורך המלא בסוגת (ז'אנר) הקומדיה תהיה בסרט שתקציב הפקתו המינימלי (כולל השקעת הקרן וקרן העידוד) לא יפחת מסך של 4,000,000 ש"ח.
התמיכה בהשלמת הסרטים העלילתיים באורך המלא בסוגת (ז'אנר) סרטי הילדים והנוער תהיה בסרטים שתקציב הפקתם המינימלי (כולל השקעת הקרן וקרן העידוד) לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪, לכל סרט.
כספי תמיכה שיושקעו ע"י הצדדים במסגרת המסלול יושקעו אך ורק בתנאי ובכפוף לכך שייחתם בין הקרן לבין מפיק כל סרט הסכם השקעה או הסכם השלמה (לפי הענין) בנוסח המקובל על הקרן בהתקשרויותיה לתמיכה בסרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא.
הפצת הסרט הנבחר לבתי הקולנוע תהיה במינימום של 20 עותקים, תקציב הפרסום לסרט הנבחר לא יפחת מסך של 500,000 ₪.
הסרטים הנבחרים יופצו לבתי הקולנוע המעבירים היטלים לקרן לעידוד בתנאי תשלום הנמוכים ב 2.5% (בכל שבוע נתון), מהתנאים כפי שיוסכמו לתשלום בין קולנוע נתון לבין מפיק/מפיץ נתון לגבי סרט אשר אינו נתמך במסגרת שיתוף הפעולה.

לדוגמא: אם תנאי התשלום אשר נקבעו בין בית קולנוע נתון לבין מפיק/מפיץ נתון לגבי סרט מסוים שאינו נתמך במסגרת ההסכם, הינם:

50% מסך ההכנסות בשבוע הראשון
45% מסך ההכנסות בשבוע השני
40% מסך ההכנסות בשבוע השלישי וכן הלאה.

אזי, תנאי התשלום למפיק/מפיץ בגין הסרט הנבחר שנתמך במסגרת ההסכם יהיו נמוכים ב 2.5% מתנאי התשלום לסרט שאינו נתמך במסגרת ההסכם, בכל שבוע נתון בו יוקרן הסרט הנבחר או הסרטים הנבחרים על מסכי הקולנוע, דהיינו:

47.5% מסך ההכנסות בשבוע הראשון
42.5% מסך ההכנסות בשבוע השני
37.5% מסך ההכנסות בשבוע השלישי וכן הלאה.הקרן ממיינת את כל ההגשות המגיעות אליה בהתאם למסלולים הנ"ל. במידה ובשנה מסוימת לא הוגשו בקשות תמיכה במסלול מסוים, או שלא הוגשו בקשות תמיכה העומדות בקריטריונים האמנותיים המחייבים את הקרן, מסלול זה לא יופעל באותה השנה. כמו כן, הפעלת כלל המסלולים מותנית ביכולת התקציבית של הקרן באותה שנה.

הקרן מקבלת בקשות תמיכה מיוצרים/ות בתחום זה במועדי הגשה המפורסמים באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע במהלך השנה. יוצרים/ות המעוניינים להגיש בקשת תמיכה מתבקשים לקרוא בעיון את מסמך "כללים ונוהל" של פרוייקט קולנוע, ולהגיש בקשתם בהתאם למפורט בו.