כללים ונהלים
כללים ונוהל – פרוייקט הקולנוע הישראלי
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

א. מטרות ועקרונות פעולה:
 1. קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב (ע"ר) (להלן: "הקרן"), באמצעות 'פרוייקט הקולנוע הישראלי' של הקרן, תשקוד על עידוד הקולנוע הישראלי והתמיכה בו, תוך הקפדה על חירות היצירה והביטוי החיוניים לקיומה של אמנות בכלל ואמנות הקולנוע בפרט, פיתוח צביון תרבותי מקורי ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.
 1. קידום ועידוד יצירה, הפקה, פיתוח, השלמה, שיווק והפצה של סרטים ישראליים, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה, סרטי אנימציה וסרטי גמר של סטודנטים.
 1. עידודו של היוצר בתחום הקולנוע הישראלי, לרבות באמצעות עידוד תנאי הפקה נאותים, ובפרט עידוד יוצרים מקרב הפריפריה.
 1. קידום ועידוד יצירה ועשייה קולנועית של נשים.
 1. עידוד עשייה חדשנית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 1. עידוד שיתוף פעולה בין–לאומי בתחום הקולנוע, כולל תמיכה בקו-פרודוקציות קולנועיות בינלאומיות בשותפות ישראלית.
 1. קידום הסרט הישראלי, לרבות סיוע לתכניות מיוחדות להפצה ולשיווק של סרטים לציבור הרחב או לקהלים מיוחדים, שלא בדרך של הקרנה בבית קולנוע, כגון הקרנה במתנ"סים, לחיילים, לתלמידים וכיוצא באלה.
 1. קידום ותמיכה בשיווק והפצה של היצירה הקולנועית הישראלית בארץ ובחוץ לארץ, תמיכה בשיווקו המערכתי של הקולנוע הישראלי בארץ ובחוץ לארץ.
 1. תמיכה בפרויקטים ויוזמות בתחום הקולנוע.
 1. תמיכה בשימור הסרט הישראלי.
 1. קידום ועידוד יצירה קולנועית לקהלים מסוגים שונים ומגוונים, כולל יצירה בסוגות (ז'אנרים) שאינן מקבלות ביטוי מספיק בקולנוע הישראלי.
 1. קידום ועידוד יצירה קולנועית בתקציבים מלאים, לצד קידום ועידוד יצירה קולנועית בהיקפים דלי-תקציב.
 1. קידום ועידוד יוצרי קולנוע עצמאיים וותיקים, בעלי מוניטין ומנוסים לצד קידום ועידוד יוצרים צעירים, חדשים ומבטיחים והכוונתם.
 1. עידוד היצירה בקרב יוצרים מהפריפריה הישראלית ועידוד היצירה על אודות הפריפריה הישראלית, על כל חלקיה וגווניה, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים מהחברה הישראלית שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
 1. סיוע לסרטים של יוצרים ישראליים, בין השאר, על פי אמות מידה של איכות, ניסיון קולנועי, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי, במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי, העונה על מטרות הקרן.
 1. סיוע וליווי הפקות מכל רחבי הארץ, ללא זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסוימת.
 1. הקרן תעמוד בדרישות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, ובכלל זה תעמיד את עצמה לביקורת המשרד, בהתייעצות עם המועצה, בהתאם לדינים החלים עליה, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה בלי לפגוע בחופש היצירה, בחירות האמנותית ובחופש הביטוי.
ב. כללים:
 1. הקרן תסייע לבקשות תמיכה בסרטים של יוצרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
 1. מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה אך ורק היוצר בעל הזכויות המלאות בהפקת הסרט.
 1. על הסרט או הפרוייקט המוגשים במסגרת בקשת תמיכה לענות על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.
 1. מגישי בקשות תמיכה בסרטים רשאים להגיש בקשות לתמיכה, על פי כללי הקרן ונהליה ובהתאם למטרותיה, במסלולים השונים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הקרן, בהפקות סרטים, בהשלמות הפקת סרטים ובפיתוח פרוייקטים, תסריטים וסרטים בתחומים הבאים:
 1. סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא: סרטים ישראליים באורך של למעלה מ-60 דקות, המיועדים להקרנה בבית קולנוע, ובכלל זה סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא באנימציה.
 1. סרטי תעודה: סרטי תעודה וסרטי תעודה מורכבים, כהגדרתם בסעיף 17 לכללי התקשורת, ובכלל זה סרטי תעודה באנימציה.
 1. סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע: סרט עלילתי באורך מלא או קצר, ובכלל זה אנימציה, או סרט תיעודי, המופק כעבודת גמר של סטודנט הלומד בבית ספר על-תיכוני מקצועי לקולנוע או במחלקה לקולנוע במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 1. 5. תמיכת הקרן בעד סיוע לסרט מסוים לא תעלה על 80% מעלות הפקתו; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על סרטי גמר של סטודנטים או על סרט עלילתי ראשון או שני של הבמאי או היוצר (סרט ביכורים).
 2. לא תינתן תמיכה לסרט שמוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט העניק לו תמיכה, באותו תחום או בתחום תמיכה אחר, אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד ממנכ"ל הקרן. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשות תמיכה לקרן במקביל להגשת בקשות תמיכה המוגשות לקרנות אחרות.
על אף האמור, תוכל הקרן לתמוך בסרט ייעודי או סרט אזורי הנתמך בתחומים אלו על ידי מוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט, לפי הגדרתם של תחומים אלו על ידי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.
 1. עותק אחד לפחות, מכל סרט שהופק בתמיכת הקרן, יועבר לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי, ובלבד שהוא מוסד העומד במבחני תחום ט' של המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.
 1. סרט המופק בסיוע הקרן יציין את תמיכת הקרן, ואת תמיכת משרד התרבות והספורט, הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן.
 1. סרט ישראלי שהופק בסיוע הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים נלווים, בדרך המקובלת לעניין זה; למען הסר ספק, אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית).
ג. נהלים:
1. נוהל הגשת הבקשות:

 1. מגישי בקשות תמיכה בכל התחומים, יגישו את הצעתם לקרן בהגשה מקוונת (דיגיטלית) בשפה העברית דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן ( www.cinemaproject.org.il (.
  לחילופין, במקרים חריגים ובהתאם להחלטת הקרן, הזכאים להגיש בקשות בכל התחומים, יגישו את הצעתם לקרן בהגשה בתיק הפקה מודפס בשלושה עותקים בשפה העברית, או בשפה אחרת, שבראש כל אחד מהם טופס הבקשה החתום, וכן טופס בקשה חתום אחד נוסף בנפרד, או לחילופין, יגישו מסמכים אלו בדוא"ל. יוצרים שהגישו תסריטים מודפסים או חומרי הגשה פיזיים אחרים כלשהם לקרן לא יוכלו לקבל בחזרה לידיהם את התסריטים או את חומרי ההגשה.
 2. ניתן להגיש בכל מועד הגשה לכל היותר בקשת תמיכה אחת של אותו במאי או של אותו תסריטאי בכל מסלול הגשה.
 3. בבקשת תמיכה המוגשת, חובה לצרף את המסמכים להלן לבקשה דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן. פרט לטופס הבקשה המקוון ופרט לקישור לחומרים לצפייה, יש להגיש מסמכים בפורמט PDF בלבדקבצים שיוגשו בפורמט אחר לא ייקראו:


1. במסלול הפקה לסרט עלילתי באורך מלא
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • דף תיאור דמויות (שורה לכל דמות: שם הדמות, גיל, הקשר לגיבור/ה, מאפיינים נוספים).

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (עד 300 מילים).

 • סינופסיס, המתאר את המהלך העלילתי המלא של הסרט (עד 300 מילים).

 • סינופסיס מורחב (עד 3 עמודים).

 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים

 • לוח זמנים מתוכנן, הכולל פירוט תאריכי יעד עיקריים להפקה.

 • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע, עם מספור עמודים.

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.

 • לבקשות בתחום האנימציה חובה לצרף בתחילת מסמך התסריט 2-5 עמודי קונספט ארט הכולל עיצובי דמויות ורקעים, וסטוריבורד לסצינה אחת. בנוסף, בתחום האנימציה חובה להגיש לינק עם טסט אנימציה, טריילר או אנימטיק באורך של עד דקה.

 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

 

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.2. במסלול השלמה לסרט עלילתי באורך מלא
 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.

 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • דף תיאור דמויות (שורה לכל דמות: שם הדמות, גיל, הקשר לגיבור/ה, מאפיינים נוספים).

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (עד 300 מילים).

 • סינופסיס, המתאר את המהלך העלילתי המלא של הסרט (עד 300 מילים).

 • סינופסיס מורחב (עד 3 עמודים).

 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים

 • לוח זמנים מתוכנן, הכולל פירוט תאריכי יעד עיקריים להפקה.

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה, בשלב ראף-קאט לפחות. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.

 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף גרסת עריכה כנ"ל בשלב האנימטיק המלא לפחות.

 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

 

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

 3. במסלול פיתוח לתסריט לסרט עלילתי באורך מלא
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • דף תיאור דמויות (שורה לכל דמות: שם הדמות, גיל, הקשר לגיבור/ה, מאפיינים נוספים).

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (עד 300 מילים).

 • סינופסיס, המתאר את המהלך העלילתי המלא של הסרט (עד 300 מילים).

 • סינופסיס מורחב (4-6 עמודים).

 • תקציב פיתוח ופירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים לפיתוח.

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.

 • לבקשות בתחום האנימציה ניתן לצרף בתחילת מסמך הסינופסיס המורחב 2 עמודי רפרנס עם קונספט ארט הכולל עיצובי דמויות ורקעים, וסטוריבורד לסצינה אחת.

 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

 

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

 4. במסלול הפקה לסרט תעודה
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • סינופסיס (תקציר) בן 300-500 מילים לסרט תעודה.

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).

 • תסריט מלא לסרט תעודה, הכולל את החלקים הבאים, מאוחדים במסמך אחד: פירוט מבנה הסרט ותפיסה ויזואלית, מהלך עלילתי משוער, עיקרי התחקיר ותיאור הדמויות (עד 2,500 מילים).

 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • לבקשות בתחום האנימציה חובה לצרף בתחילת מסמך התסריט 2-5 עמודי קונספט ארט הכולל עיצובי דמויות ורקעים, וסטוריבורד לסצינה אחת. בנוסף, בתחום האנימציה חובה להגיש לינק עם טסט אנימציה, טריילר או אנימטיק באורך של עד דקה.

 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.

 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

 

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

 5. במסלול השלמה לסרט תעודה
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.

 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).

 • טריטמנט לסרט תעודה, הכולל את החלקים הבאים, מאוחדים במסמך אחד: פירוט מבנה הסרט ותפיסה ויזואלית, מהלך עלילתי משוער, עיקרי התחקיר ותיאור הדמויות (עד 2,500 מילים).
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה, בשלב ראף-קאט לפחות. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.

 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף גרסת עריכה כנ"ל בשלב האנימטיק המלא לפחות.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

 

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.6. במסלול פיתוח לסרט תעודה
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • הצעה לפיתוח / סינופסיס מורחב (עד 2500 מילים).
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.

 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.

 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקווןלקורות החייםלהצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמותיוגשו לקרן ללא ציון שם המפיקהבמאי או התסריטאייש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלוכולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייהאי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.7. במסלול הפקה לסרט גמר של סטודנט
 • טופס בקשה מקוון, הכולל תקציר (פרמיס) בן 80-100 מילים של הסרט.

 • דף תיאור דמויות (שורה לכל דמות: שם הדמות, גיל, הקשר לגיבור/ה, מאפיינים נוספים).

 • הצהרת כוונות היוצר/ים (עד 300 מילים).

 • סינופסיס, המתאר את המהלך העלילתי המלא של הסרט (עד 300 מילים).

 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים

 • לוח זמנים מתוכנן, הכולל פירוט תאריכי יעד עיקריים להפקה.

 • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע, עם מספור עמודים.

 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)

 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.

 • לבקשות בתחום האנימציה חובה לצרף בתחילת מסמך התסריט 2 עמודי קונספט ארט הכולל עיצובי דמויות ורקעים, וסטוריבורד לסצינה אחת. בנוסף, בתחום האנימציה ניתן להגיש לינק עם טסט אנימציה, טריילר או אנימטיק באורך של עד דקה.

 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.

 • אישור מוסד הלימודים על כך שהסרט הינו סרט גמר לימודיו של מגיש הבקשה.

 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו, כולל בשם הערוץ המקוון בו שמורים חומרי הצפייה. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.
אי הגשתם של כל הטפסים והנספחים הנדרשים בכל אחד מהמסלולים הנ"ל, או הגשה חלקית של טופס או נספח, עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי הקרן, ללא נימוק נוסף. הגשה של בקשת תמיכה למסלול הלא נכון עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי הקרן, ללא נימוק נוסף.2. נוהל לבחינת בקשות ולעבודת הלקטורים בתחום הקולנוע 
שלב א':
 1. הקרן תפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים ופרויקטים ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן ( www.cinemaproject.org.il ). פרסום ההזמנה יהיה לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות כאמור יהיו פתוחות לכול.
 1. בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל תסריט ייבחן בידי שלושה לקטורים לפחות, ובכל מקרה הרכב הלקטורים בכל סבב כאמור יהיה אי-זוגי, אלא אם מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט יגדירו מספר לקטורים מינימלי אחר. לקטורים יועסקו מקרב מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, ככל שיהיה מאגר כזה.
 1. הקרן תעביר לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). על כן חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן או בחומרי הצפייה המצורפים להן, בכל מקום שהוא, שם המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק (פרט למסמך טופס הבקשה המקוון, למסמכי קורות החיים, להצהרה על זכויות בפרוייקט ולהצהרה על ההגשות הקודמות, שיוותרו בידי הקרן ולא יועברו לקריאת הלקטורים). בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.
 1. חובתו של לקטור להגיש לקרן חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי בקשה לסיוע שנבחנה על ידו, על גבי טופס, שיכלול, בין השאר, פירוט של ההיבטים הנבחנים בנוגע לבקשה לסיוע ומדרג אחיד לניקוד. הטפסים שימולאו על ידי הלקטורים והמדרג לפיו תדורג הבקשה יהיו בהתאם לטפסים לדוגמה במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.
 1. בסיום קריאת בקשות התמיכה יתכנסו צוותי הלקטורים לוועדות לקטורים, לדיון בבקשות התמיכה שקרא כל צוות לקטורים בנפרד, בכל תחומי הקריאה. בוועדות הלקטורים יהיו חברים הלקטורים שקראו את בקשות התמיכה, והמנהל האמנותי של הקרן בתחום התמיכה. יו"ר הועדה יהיה המנהל האמנותי בתחום התמיכה, ומניין יהיה מחצית חברי הוועדה. במקרה שלקטור לא יוכל להשתתף בישיבת הוועדה, יילקחו בחשבון חוות הדעת שכתב בדיון אודות כל סרט. הוועדות יחליטו אלו מבין בקשות התמיכה שקראו הן הבקשות המומלצות על ידיהן לתמיכה, ואלו יועלו לשלב ב' של בחינת בקשות התמיכה.
שלב ב':
 1. בתחום הפקת סרטים עלילתיים באורך מלא ובתחום הפקת סרטי תעודה, הבקשות המומלצות על ידי ועדות הלקטורים בשלב א' של בחינת בקשות התמיכה יועברו לשלב ב', בו תתקיים פרזנטציה בפני הוועדה המייעצת. בוועדה מייעצת בתחומים אלו יהיו חברים מנכ"ל הקרן, המנהל האמנותי בתחום התמיכה, לקטור ומנהל ההפקות של הקרן. יו"ר הועדה יהיה מנכ"ל הקרן, ומניין יהיה מחצית חברי הוועדה. הנהלת הקרן תקבע, בהתאם למגבלות לוח הזמנים לאותו מועד, את מספר הבקשות שיוצגו בפרזנטציות בפני הועדה. במקרים בהם מספר הבקשות המומלצות בשלב א' יהיה גבוה ממספר הבקשות שנקבע לפרזנטציות, תקבע הוועדה המייעצת, בהתאם לשיקול דעתה, אלו מבין הבקשות המומלצות בשלב א' יהיו אלו שיופיעו בפרזנטציות.
 1. בפרזנטציה יוזמנו יוצרי הבקשות המומלצות לתמיכה על ידי ועדות הלקטורים להופיע בפני הועדה המייעצת, ויציגו את בקשת התמיכה שלהם בפני הועדה. לאחר הפרזנטציות, הועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, תקבע אמות מידה להערכת בקשות התמיכה, ותמליץ על תמיכה בהפקת סרטים ובשיווק סרטים והפצתם. המלצות הועדה המייעצת, לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים, יהיו לאור המלצות הלקטורים ובהתאם לניקוד שהעניקה הועדה על פי אמות המידה הנ"ל לכל בקשת תמיכה.
 1. בתחומי השלמה (סרטים עלילתיים באורך מלא וסרטי תעודה), בתחומי פיתוח (סרטים עלילתיים באורך מלא וסרטי תעודה), ובתחום סרטי גמר של סטודנטים, בקשות התמיכה של הסרטים המומלצים על ידי הלקטורים בשלב א' יועברו ישירות לוועדה המייעצת, ללא קריאה על ידי צוות לקטורים נוסף. דיוני הועדה בתחומים אלו יהיו ללא פרזנטציות. בוועדה מייעצת בתחומים אלו יהיו חברים מנכ"ל הקרן, המנהל האמנותי בתחום התמיכה ומנהל ההפקות של הקרן. יו"ר הועדה יהיה מנכ"ל הקרן, ומניין יהיה רוב חברי הוועדה.
 1. הועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, תקבע אמות מידה להערכת בקשות התמיכה, ותמליץ על תמיכה בהפקת סרטים, בהשלמות להפקת סרטים, בפיתוח תסריטים וסרטים, בשיווק סרטים והפצתם, במיזמים לשיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי ובפרויקטים ויוזמות אחרות בתחום הקולנוע. המלצות הועדה המייעצת, לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים, יהיו לאור המלצות הלקטורים ובהתאם לניקוד שהעניקה הועדה על פי אמות המידה הנ"ל לכל בקשת תמיכה.
שלב ג':
 1. המלצות הועדה המייעצת יועברו לאישור ולהחלטת הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי. החלטות הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי יובאו לאישור הדירקטוריון הקרן (הועד המנהל).
 1. דירקטוריון הקרן (הועד המנהל) הוא הגורם המוסמך בקרן המחליט על רשימת התסריטים שיקבלו סיוע, לאור המלצות הלקטורים.
כללי
 1. פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות אם נקבע מועד כאמור.

 1. הקרן תעביר למבקש בקשת תמיכה, בסמוך לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, מענה כתוב ומנומק, בצירוף חוות הדעת של הלקטורים בלא ציון שמם. המענה יועבר כתובת הדוא"ל שנמסרה לקרן בבקשת התמיכה. באחריות המבקש לוודא כי תיבת הדוא"ל פעילה וזמינה, וכי מסננים למיניהם לא מונעים את קבלת תכתובות והודעות הדוא"ל מהקרן.

 1. כהונתם של הלקטורים מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות בקרן; לעניין זה, העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן.

 1. זכותו של יוצר להגיש לקרן 3 פעמים בקשה לסיוע לגבי אותו סרט, ובמקרה כזה תידון כל בקשה על ידי צוות לקטורים אחר.

 1. הקרן לא תעניק סיוע לסרט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו.

 1. יוצר שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים כאמור יהיה זכאי להגיש לקרן השגה; ההשגה תוגש בתוך חודשיים לאחר שנמסרה ליוצר ההחלטה שהתקבלה בעניינו בסבב השלישי; ההשגה תידון לפני ועדה של הקרן שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הוועד המנהל של הקרן ונציג ציבור שימנה המוסד מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:
  (1) הוא אינו מועסק על ידי המוסד ולא הועסק על ידו בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה;
  (2) הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בקריאת תסריטים.

 1. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדון, בנסיבות מיוחדות, בבקשות לתמיכה בכל עת על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, הדיון יתקיים במסגרת הועדה לבקשות חריגות, ובהתאם להוראות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.

3. נוהל ביצוע התמיכה:
 1. בין מגיש בקשת תמיכה שזכתה לתמיכת הקרן לבין הקרן ייחתם הסכם. ההסכם יוכן על ידי הקרן. הנושאים הכספיים והמשפטיים (כולל בטחונות, לוח זמנים, ערבויות, חלוקת הכספים וכיוצ"ב) ייכללו בהסכם שייחתם בין הקרן לבין מקבל התמיכה.

 1. חתימה על ההסכם על ידי שני הצדדים תהווה תנאי מוקדם לקבלת התמיכה.

 1. מימוש התמיכה והחתימה על ההסכם הנ"ל תלויים, בין השאר, ביכולת הפרוייקטים הנבחרים לספק הוכחה על השגת מקורות מימון לתקציב ההפקה במלואו, והם יבואו רק לאחר שיובטח מימון מלא לתקציב הפקת הסרט. תקציב הפרוייקט, מימונו ויתר פרטי ההפקה, בין השאר, חייבים לקבל את אישור מנהל ההפקות של הקרן. מנהל ההפקות רשאי להתנות את מימוש התמיכה ואת החתימה על ההסכם הנ"ל בשינויים שיעשו בתקציב, בתכנית המימון ובתכנית ההפקה לפי המלצתו.

 1. בעלי התפקידים המרכזיים בפרוייקטים שייבחרו – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת – חייבים לקבל את אישור הקרן. כמו כן, יש להעביר לאישור הקרן את הליהוק המרכזי של הסרט. הקרן רשאית להתנות את אישור הפרוייקט ואת החתימה על ההסכם הנ"ל בשינויים שייעשו בתסריט לפי המלצתה, ורק אישורו של תסריט סופי ע"י הקרן, יאפשר מימוש התמיכה בפרוייקט. על יוצרי הסרט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להפקה, כולל תאריך התחלה ותאריך סיום. כל שינוי בלוח הזמנים טעון הסכמה ואישור של הקרן. לא תתאפשר כל החלטה חד צדדית בנושא זה.

 1. החלפת במאי או מפיק של פרוייקט שזכה לתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט.

 1. שינוי מהותי שלא אושר בתסריט של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן או בתכנית ההפקה של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט. "מהותי" לפי סעיף זה הוא בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של נציגי הקרן.

 1. ההשקעה בסרטים ובפרוייקטים שעל התמיכה בהם החליטה הקרן מוגבלת בזמן. אם לא ייחתם הסכם בין מקבל התמיכה ובין הקרן בתוך שנתיים ממועד ההחלטה של הקרן על התמיכה בפרוייקט, רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של הקרן, להחליט על ביטול התמיכה.

 1. על הפקת הסרט לעמוד בלוח הזמנים המצוין בהסכם, אלא אם אושר אחרת על ידי הקרן. במידה של אי עמידה בלוח הזמנים, רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של פרוייקט הקולנוע הישראלי, להחליט על ביטול התמיכה.

 1. תמיכת הקרן בסרט תינתן בצמוד להתקדמות ההפקה בשלביה השונים, בחלוקת תשלומים, על פי אחוזים, תנאים ולוח זמנים שיפורטו בהסכם. תמיכת הקרן בסרט בכל השלבים מותנית בהעברה לקרן של הכספים המיועדים לסרט זה ממינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע, ו/או משרד האוצר.

 1. במידה ויוטל על סכום התמיכה הניתן על ידי הקרן, מסיבה כלשהי, מס או היטל כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ושינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם כל מס על ידי הפקת הסרט.

 1. כל הפקת סרט שיקבל תמיכה מתחייבת להמציא לקרן, מיד עם סיום הפקתו, עותק באיכות טובה לפי דרישת הקרן, בפורמט מקובל לפי דרישת הקרן.

 1. הקרן תהיה רשאית להקרין את הסרט הגמור או חלקים ממנו בהקרנות בלתי מסחריות ובפרוייקטים בלתי מסחריים על פי שיקול דעתה, בכל סוגי המדיה, ומבלי שיוצר, מפיקי, מפיצי או בעלי זכויות אחרים בסרט יהיו זכאים לתמורה כלשהי עבור השימוש. בנוסף רשאית הקרן לעשות שימוש בלתי מסחרי בהעתקי הסרט, בצילומים, בטריילרים וכיוצ"ב מתוך הסרט, ומבלי שיוצר, מפיקי, מפיצי או בעלי זכויות אחרים בסרט יהיו זכאים לתמורה כלשהי עבור השימוש הנ"ל.


4. נוהל דיון בהשגות אודות בקשות תמיכה

 1. יוצר שבקשתו לסיוע לגבי אותו סרט נדחתה על ידי הקרן לאחר שלושה סבבים בהם הגיש לקרן בקשה לסיוע, יוכל להגיש לקרן השגה. ההשגה תוגש בתוך חודשיים לאחר שנמסרה ליוצר ההחלטה שהתקבלה בעניינו בסבב השלישי.

 1. ההשגה תידון לפני ועדה של המוסד שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הדירקטוריון (הועד המנהל) ונציג ציבור שימנה המוסד מקרב מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

א. אינו מועסק על ידי הקרן ולא הועסק על ידו בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה.

ב. הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ–5 שנים בקריאת תסריטים.ד. כללי:
 1. הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בתסריט כלשהו מקרב התסריטים שהוגשו. בחירת התסריטים היא על פי שיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון הקרן.

 1. הקרן שומרת לעצמה, אך ורק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, ע"פ שיקול דעתה, זכות לקבל כמועמדים לתמיכה, בכל אחד מהתחומים, תסריטים או סרטים וכן זכות לתמוך בתסריטים או סרטים גם אם אינם עומדים באמות המידה המפורטים בכלליה ובנהליה, וזאת בתנאי שפעולות אלו אינן סותרות את המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע. דירקטוריון הקרן אינו חייבת לנמק את שיקוליו בנוגע לפעולותיו במסגרת זו.

 1. הנהלת הקרן רשאית לאשר השתתפות הקרן במיזמים משותפים שונים בתחום הקולנוע, בתנאי שפעילות זו תהיה בהתאם למוגדר במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע. במידת הצורך, יגובשו כללים ונהלים מיוחדים להפעלת המיזם המשותף.

 1. במטרה למנוע ניגוד עניינים בין חברי דירקטוריון הקרן, חברי הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי, מנכ"ל הקרן, הלקטורים (קוראי התסריטים), בעלי התפקידים בקרן בכל תחום ובכללם מלווי ההפקות והמנהלים האמנותיים, מנהל ההפקות ועובדי הקרן, לבין מגישי הבקשות לסיוע להפקה, יחולו על כל הנ"ל הכללים למניעת ניגוד עניינים שאושרו בדירקטוריון הקרן.

 1. ההשתתפות בהגשת בקשות לקבלת תמיכה לקרן ובקבלת התמיכה, כמפורט לעיל, היא במסגרת ובכפוף לאמור בכללים ובנוהל של פרוייקט הקולנוע הישראלי, ובכללי ונהלי הקרן; בכפוף למבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.

 1. דירקטוריון הקרן רשאי לקבל, מעת לעת, החלטות בדבר שינוי ו/או עדכון הכללים והנהלים של פרוייקט הקולנוע הישראלי.