חדשות

פרוייקט הקולנוע הגלילי - קול קורא להגשת בקשות לתמיכה, מועד א 2021

לציבור היוצרים והיוצרות,

אנו שמחים לבשר על המשך שיתוף פעולה בין קרן רבינוביץ לאמנויות לבין מרכז תרבות נוף גליל במסגרת "פרוייקט הקולנוע הגלילי", המיועד לתמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים וסרטי תעודה, במסלולי הפקה ופיתוח, לתושבי אזור הגליל. שיתוף הפעולה מיועד להיתמך על ידי משרד התרבות והספורט מתקציבו לשנת 2021, ובהתאם לתחום התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום ראשון, ה-28.2.2021.

חשוב לנו להדגיש שלמרות הקשיים שמציב משבר הקורונה, הקרן ממשיכה בעבודתה הסדירה, במטרה לאפשר מתן תמיכות באופן סדיר גם בשנת 2021. פרט למועד הגשות זה, מועד הגשת בקשות אחד נוסף צפוי להיפתח על ידי הקרן בהמשך השנה.

יש לשים לב כי התמיכה בפרוייקט הקולנוע הגלילי היא אך ורק להפקות סרטים העומדות בהגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט לסרטים אזוריים – אזור הגליל. להלן, בין השאר, ההגדרות הנוגעות להפקה אזורית:

"אזור הגליל" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993
"תושב אזור הגליל" - מי שמקום המגורים הקבוע שלו הוא באזור הגליל

הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באזור הגליל:
1. 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי אזור הגליל: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי, וצוות ההפקה; לעניין זה, יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב אזור הגליל, כאילו הוא תושב האזור, אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי, עוזר צלם או עוזר סאונד, לפי העניין, שהוא תושב אזור הגליל;

2. בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:
(א) 30% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור הגליל;
(ב) 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום
שכר עבודה לתושבי אזור הגליל, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:
(א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור הגליל ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בהיקף שלא יפחת מ–55% מאורכו, בוצעו באזור הגליל;
(ב) ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, הם תושבי אזור הגליל: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי, צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים, מלחין, עורך, מעצב אמנותי;

בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

פרט להגדרות הנ"ל, יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש, נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; פרוייקט הקולנוע הגלילי שומר לעצמו הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.

מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא:
פרוייקט הקולנוע הגלילי – כללים ונהלים

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן, בהתאם לכללים ולנהלים של פרוייקט הקולנוע הגלילי. כתובת אתר האינטרנט להגשת הבקשות היא:
פרוייקט הקולנוע הגלילי – אתר אינטרנט להגשת בקשות תמיכה

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה (יום ראשון, ה-28.2.2021). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.


לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הגלילי לשנת 2021 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.


בהצלחה!